SARANA PRASARANA

Sarana Prasarana

No. Nama Jumlah Luas (m2) Total Luas (m2)
1 R. KEPALA SEKOLAH 1 12 12
2 R. WAKA 1 18 18
3 R. GURU 1 57 57
4 R. ADM+TAMU 1 45 45
5 R. BKK 1 21 21
6 R. YAYASAN 1 8.75 8.75
7 R. UKS 2 22 22
8 R. SARPRAS 3 13.5 40.5
9 R. LAB. TKJ 3 31.5 94.5
10 R. LAB. ANIMASI 2 18 36
11 R. LAB KKPI 1 56 56
12 R. LAB BAHASA 1 140 140
13 R. BP 1 21 21
14 R. BENGKEL TKJ 1 42 42
15 R. AULA 1 171 171
16 R. PERPUSTAKAAN 1 56 56
17 R. ARSIP 1 12 12
18 R. KELAS 27 56 1512
19 R. CONTROL 1 6 6
20 POS SATPAM 1 6 6
21 KANTIN 4 12 48
22 CTV 2 35 70
23 WARNET 1 48 48
24 KOPERASI 2 20 40
25 BMT 1 60 60
26 MUSHOLA 1 16 16
27 GUDANG 2 12 24
28 BENGKEL TSM 1 40 40
29 BENGKEL LAS 1 20 20
30 RADIO 1 10 10
31 KAMAR MANDI 16 2 32
32 R. OSIS
  • Ruang Lab TKJ

  • Ruang Lab TSM

  • Ruang Lab KKPI

  • Ruang Lab Animasi

  • Ruang Aula